IEEE Israel – 2024 General Assembly, 7.5.2024

Loading Events

חבר/ת IEEE ישראל יקר/ה,
אני מתכבד להזמין אותך לאסיפה הכללית לשנת 2024 של הארגון, אשר תתקיים באופן מקוון באמצעות ZOOM ביום שלישי, 7.5.2024.
האסיפה תפתח להצטרפות החל משעה 16:30, ותתקיים בכל מספר נוכחים החל משעה 17:00.
האסיפה הכללית היא המוסד העליון של העמותה והיא מתכנסת לפחות אחת לשנה. האספה תדון בנושאים שעל סדר היום.
ניתן להוסיף נושאים לסדר היום במהלך האספה ובלבד שהוחלט על כך בהצבעה.
חבר הרשום כפעיל ב- IEEE ביום האסיפה בשנת 2024 ואשר נוכח בהצבעה זכאי להצביע.
על סדר היום:
· בחירת יו"ר ומזכיר לאסיפה כללית זו
· דו"ח היו"ר שמואל אוסטר
· דו"ח כספי לשנת 2023 – שמואל אוסטר ורואה החשבון גיל משיח
· דו"ח ועדת ביקורת על הדו"חות הכספיים: רפי הוידה ואיתי דברן
· אישור דו"חות כספיים לשנת 2023 ותקציב ל- 2024.
· אישור מינוי רו"ח וחברי ועדת הביקורת.
· נושאים שונים שיועלו ע"י הנוכחים.
הנך מתבקש.ת להירשם ולמלא את פרטיך באמצעות הקישור:
https://aeai-org-il.zoom.us/webinar/register/WN_FNbhE8q-RvaD_Vfiw5eHIQ
לאחר שתסיים.י את הליך הרישום, המערכת תשלח אליך באופן אוטומטי במייל (לכתובת הדוא"ל שרשמת) את הזימון (קישור) לפגישה.
יש לעשות שימוש בקישור זה להתחברות ביום האספה.
בברכה,
שמואל אוסטר
יו"ר IEEE סניף ישראל
Chair, IEEE Israel Section
הקישור להרשמה:
https://aeai-org-il.zoom.us/webinar/register/WN_FNbhE8q-RvaD_Vfiw5eHIQ
אם הקישור משתבש, יש להעתיק את הכתובת לבראוזר, וזה עובד.
Virtual: https://events.vtools.ieee.org/m/416156

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top